ГлавнаяДОГОВОР ОФЕРТЫ

ДОГОВОР ОФЕРТЫ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ
про надання послуг з оренди складських приміщень-боксів www.24sklad.kiev.ua
м. Київ, Україна, редакція від 01 травня 2021 р.


1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. ТОВ «24СКЛАД»;, далі – «Орендодавець», що діє на підставі державної реєстрації (Запис в ЄДР № 1000741020000092458 від 19.08.2020р.) згідно ст. 128 Господарського кодексу України, глави 5 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій юридичній або повнолітній дієздатній фізичній особі укласти цей договір (надалі у тексті «Договір»), текст якого постійно розміщується в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://24sklad.kiev.ua/ (далі по тексту –«Сайт»), на викладених в тексті цього Договору умовах.
1.2. Місце здійснення господарської діяльності Орендодавця:
м. Київ, вул В.Гавела, 16, м.Київ, вул. Чистяківська, 32 та м. Київ, вул. В.Харченка 42-Д.
1.3. Даний Договір є публічною відкличною пропозицією (офертою) до необмеженого кола осіб на стандартних умовах відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України щодо істотних умов надання Орендодавцем послуг з оренди складських приміщень-боксів. Тобто, нікому з осіб, які відгукнулися на оферту, не будуть надаватися переваги, також як і інші особи не будуть мати перевагу перед особою, яка відгукнулася на оферту.
1.4. Орендодавець має право відкликати дану оферту (Договір), у разі обмеження організаційно-технічних можливостей Орендодавця (відсутності наявних вільних складських приміщень-боксів за обраним місцем знаходження тощо).
1.5. Особа, яка має намір отримати від Орендодавця в користування складське приміщення-бокс за обраним місцем находження згідно встановлених тарифів, вказаних на Сайті Орендодавця за посиланням https://24sklad.kiev.ua/, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України та наявності в Орендодавця організаційно-технічної можливості здійснює повний та безумовний акцепт (прийняття) умов даного Договору шляхом підписання угоди про акцепт Договору згідно зразку, розміщеного за посиланням https://24sklad.kiev.ua/dogovor_oferty та сплати гарантійного внеску в розмірі місячної орендної плати за користування обраним складським приміщенням-боксом згідно зазначених на Сайті тарифів.
1.6. З моменту здійснення акцепту, особа, що акцентувала Договір, набуває прав та обов'язків Орендаря за цим Договором та вважається такою, що ознайомилася і погодилася з умовами Договору та відповідно до Цивільного Кодексу України вступає з Орендодавцем в договірні відносини.
1.7. Орендодавець має право делегувати свої повноваження по Договору третім особам.
1.8. Відповідно до ст. 647 Цивільного кодексу України місцем укладення цієї Угоди є місце здійснення Орендодавцем господарської діяльності, вказане в п.1.2 Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Згідно даного Договору Орендодавець зобов'язується передати Орендарю у строкове платне користування складське приміщення-бокс (далі – «Бокс»), а Орендар приймає на умовах цього Договору в строкове платне користування Бокс та зобов'язується сплачувати Орендодавцю за користування таким Боксом плату, на умовах та у строки встановлені Договором.
2.2. Перелік, характеристики, площа та місцезнаходження Боксів, доступних для здачі в користування Орендарю та розмір орендної плати за їх користування зазначається на Сайті за посиланням: https://24sklad.kiev.ua
2.3. Цільове призначення Боксу – для тимчасового розміщення (складування) речей. Забороняється використовувати Бокс у способи та для розміщення речей, які вказані в розділі 7 Договору «ЗАБОРОНЕННІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТУ ОРЕНДИ».
2.4. Положення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» до цього Договору не застосовуються.
2.5. Суборенда (піднайм) Боксу не допускається, якщо інше не буде окремо письмово узгоджено між Сторонами.


3. СТРОК ОРЕНДИ
3.1. Строк оренди обраного Орендарем Боксу становить сума орендних періодів, забезпечених гарантійними платежами Орендаря. Один орендний період становить мінімум 30 календарних днів.
3.2. В угоді про акцепт Договору Орендар зазначає запланований період користування Боксом, але не менше 30-ти календарних днів.
3.3. Початок строку користування Боксом починається з дня сплати Орендарем гарантійного внеску згідно розділу 4 Договору «ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ».
3.4. Фактичне припинення використання Боксу Орендарем до моменту закінчення орендного періоду, забезпеченого гарантійним платежем, не є підставою для його скорочення.
3.5. Строк оренди Боксу може бути продовжений в разі здійснення Орендарем гарантійного платежу в рахунок орендної плати за наступний орендний період.
3.6. В разі не здійснення Орендарем гарантійного платежу для забезпечення сплати орендної плати за наступний орендний період протягом 5-ти календарних днів, строк оренди Боксу вважається припиненим з ініціативи Орендаря на наступний день з моменту закінчення періоду користування Боксом, забезпеченого гарантійним платежем.
3.7. Строк оренди Боксу може бути припиненим за ініціативою Орендаря, за умови письмового попередження про це Орендодавця, не менше, ніж за 30 днів до бажаної дати припинення оренди.
3.8. Строк оренди може бути припиненим з ініціативи Орендодавця в разі порушення Орендарем умов даного Договору.


4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ
4.1. Розмір орендної плати за користування Боксом відповідної категорії зазначається на Сайті Орендодавця у вкладці «ТАРИФИ», розміщених в мережі Інтернет за наступним посиланням: https://24sklad.kiev.ua/.
4.2. Орендодавець має право на власний розсуд змінювати тарифи на користування Боксами, шляхом їх публікації на Сайті за вказаним у п.4.1 посиланням.
4.3. Тарифи, для осіб, що акцептували Договір є не змінними до кінця поточного року, в якому відбувся акцепт. Розмір діючого тарифу фіксується Сторонами в угоді про акцепт.
4.4. Орендар сплачує орендну плату за користування обраним Боксом згідно діючого тарифу протягом 5-ти календарних днів з моменту закінчення орендного періоду, забезпеченого гарантійним платежем.
4.5. З метою забезпечення сплати Орендарем орендної плати за відповідний орендний період, Орендар зобов'язується сплатити авансом на користь Орендодавця гарантійний платіж в розмірі орендної плати за користування обраним Боксом за такий період.
4.6. В разі не сплати Орендарем орендної плати за користування обраним Боксом, Орендодавець має право зарахувати внесений Орендарем гарантійний платіж в рахунок орендної плати за останній орендний період користування Боксом.
4.7. Вказаний в п 4.5. Договору гарантійний платіж Орендодавець також має право зарахувати в рахунок відшкодування можливих завданих матеріальних збитків, упущеної вигоди в разі дострокового розірвання Договору.
4.8. Після закінчення строку оренди Боксу, за умови повної сплати орендної плати за відповідний орендний період, відсутності у Орендодавця збитків, завданих з вини Орендаря, Орендодавець зобов'язується на вимогу Орендаря повернути йому гарантійний внесок протягом 5 календарних днів, з моменту оплати Орендарем орендної плати за останній орендний період.
4.9. Орендар має право вимагати повернення сплаченого гарантійного внеску та розірвання Договору в разі не можливості використання Боксу за цільовим призначенням в наслідок неналежного його фізичного стану.
4.10. Розрахунки здійснюються в українській гривні.
4.11. В призначенні платежу рекомендується вказувати № орендованого Боксу, зазначений в угоді про акцепт.


5. ПЕРЕДАЧА-ПРИЙМАННЯ ОБ'ЄКТУ ОРЕНДИ
5.1. Факт укладання угоди про акцепт Договору та сплата гарантійного внеску, зазначеного в п. 4.5. Договору, засвідчують, що Орендодавець передав, а Орендар прийняв в тимчасове орендне користування обраний Бокс на орендний період, забезпечений гарантійним платежем, в належному технічному стані.
5.2. Перед укладанням угоди про акцепт Орендар зобов'язується оглянути обраний Бокс на предмет його придатності для використання за цільовим призначенням.
5.3. В разі виявлення недоліків Боксу, Орендодавець зобов'язаний повідомити про це Орендодавця та відмовитись від підписання угоди про акцепт Договору та оренди саме цього Боксу або підписати угоду про акцепт із застереженнями щодо технічного стану Боксу. В протилежному випадку всі виявлені недоліки Боксу після підписання угоди про акцепт без будь-яких зауважень вважаються вчиненими з вини/необмеженості Орендаря.
5.4. У екстрених випадках допускається спрощена форма акцепту Договору Орендарем шляхом фізичного розміщення майна Орендаря зі згоди Орендодавця та встановлення Орендарем власного замка на Боксі. В такому випадку діє умовний акцепт Договору тривалістю до трьох календарних днів включно, протягом якого Орендар зобов'язується здійснити акцепт Договору у повній формі, згідо п. 1.5. Договору. В протилежному випадку, по закінченню вказаного терміну, Договір вважається розірваним, а Орендодавець має право скористуватися правом розкриття Боксу згідно 8 Договору «ЗАСТРЕЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ БОКСУ»
5.5. Фактом сплати Орендарем орендної плати згідно п.4.4. Договору Орендар засвідчує, що прийняв надані Орендодавцем послуги з оренди Боксу належної якості та в повному обсязі.
5.6. На вимогу Орендаря Орендодавець надає підписаний зі своєї сторони Акт передачі-приймання наданих послуг оренди.
5.7. В момент закінчення строку оренди Боксу (або коли такий строк вважається припиненим згідно п.3.6. Договору) Орендар зобов'язується звільнити Бокс від свого майна.
5.8. Акцептуючи даний Договір Орендар усвідомлює, що в момент закінчення строку оренди Боксу або коли такий строк вважається припиненим, орендований Бокс вважається переданим Орендарем та прийнятим Орендодавцем по замовчуванню, а ризик випадкової втрати, пошкодження чи загибелі майна Орендаря, покладається на Орендаря. В такому випадку застосуються правила розкриття Боксу, вказані в розділі 8 Договору «ЗАСТРЕЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ БОКСУ», Вилучене з Боксу майно підлягає утилізації без права Орендаря на компенсацію його вартості, а Орендодавець вважається таким, що діє за дорученням Орендаря щодо розпорядження майном, від якого Орендар відмовився.
5.9. У випадку фактичного продовження користування Боксом та у випадку знаходження майна Орендаря в Боксі, після закінчення строку оренди чи припинення Договору, Орендар зобов'язаний сплатити Орендарю плату за фактичне користування Боксом таку ж саму, як орендна плата пропорційно до кількості днів фактичного користування. У цих випадках Договір не вважається поновленим чи продовженим, Орендар лише компенсує Орендодавцю упущену вигоду.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Права і обов'язки Орендаря
6.1.1. Орендар зобов'язаний прийняти у користування Бокс на умовах, визначених цим Договором, та встановити власний замок.
6.1.2. Орендар зобов'язаний використовувати Бокс для зберігання майна та не використовувати Бокс забороненими способами, зазначеними в розділі 7 Договору «ЗАБОРОНЕННІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТУ ОРЕНДИ».
6.1.3. Орендар зобов'язаний під час користування Боксом дотримуватись правил пожежної безпеки, санітарних норм та інших норм і правил безпечного використання Боксу.
6.1.4. Орендар гарантує, що майно, яке буде зберігатися в Боксі:
— буде належати йому на законних підставах;
— не буде містити небезпечних речовин, зокрема, вибухонебезпечних або легкозаймистих, або радіоактивних, або токсичних речовин або газів, забруднювати і іншим чином шкодити і впливати на інші Бокси, виділяти пари або запахи.
6.1.5. Орендар зобов'язаний дбайливо ставитись до орендованого Боксу та не допускати погіршення його стану.
6.1.6. Орендар зобов'язаний своєчасно і в повному розмірі сплачувати платежі, передбачені даним Договором.
6.1.7. Орендар зобов'язаний допускати представників Орендодавця до приміщення Боксу для перевірки відповідності умов цього Договору у робочі дні та робочі години і в присутності представників Орендаря.
6.1.8. Орендар зобов'язаний дотримуватися правил пропускного режиму та внутрішнього розпорядку, що встановлюється Орендодавцем на території, де знаходиться Бокс, та письмово повідомляти про осіб, уповноважених на доступ до Боксу (не більше трьох осіб). Орендар несе одноосібну відповідальність за кінцевий доступ до Боксу, в тому числі за несанкціонований доступ до Об'єкту оренди третіх осіб, що мають засоби доступу до Боксу та (або) знають про місцезнаходження Боксу, а також за збереження майна Орендаря в разі такого доступу.
6.1.9. Орендар одноосібно відповідає за установку замку на дверях Об'єкту оренди і повинен замикати замок кожен раз, залишаючи Бокс. Орендодавець не зобов'язаний замикати незамкнений Бокс.
6.1.10. Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю усі збитки, завдані йому внаслідок пошкодження або погіршення стану Боксу чи іншого майна на території, де знаходиться Бокс, Орендарем чи особами зі сторони Орендаря, за дії яких Орендар несе відповідальність згідно чинного законодавства (працівники Орендаря, під час виконання трудових обов'язків тощо), а також завдані Орендарем внаслідок порушення або невиконання ним умов цього Договору.
6.1.11. Орендар зобов'язаний виконувати інші умови Договору.
6.1.12. Орендар має першочергове право на продовження строку оренди орендованого ним Боксу у порядку, визначеному цим Договором тільки у випадку своєчасного та повного виконання своїх обов'язків, передбачених цим Договором та умов Договору.
6.1.13. Договір може бути достроково розірваним на вимогу Орендаря у випадках, якщо: Орендодавець прострочив передання Боксу Орендарю більше ніж на 15 календарних днів, якщо використання Боксу не можливе за його цільовим призначенням.
6.1.14. Орендар має право надати доступ до Боксу не більше, ніж трьом особам, вказаним в угоді про акцепт Договору.
6.1.15. Орендар зобов`язується відвідувати орендований склад не рідше одного разу на три місяці.
6.2. Права і обов'язки Орендодавця
6.2.1. Орендодавець зобов'язаний на умовах Договору передати Орендарю у користування Бокс належної якості в день сплати Орендарем гарантійного внеску, згідно п. 4.5. Договору.
6.2.2. Орендодавець зобов'язаний протягом строку дії Договору надати Орендарю та його уповноваженим представникам, вказаним в угоді про акцепт Договору, можливість цілодобового безперешкодного доступу до Боксу для користування ним на умовах Договору. В даному випадку Орендодавець не несе відповідальності за порядок використання Боксу та майна Орендаря.
6.2.3. Орендодавець має право вимагати від Орендаря відшкодування збитків, завданих йому внаслідок пошкодження або погіршення стану Боксу чи іншого майна на території, де знаходиться Бокс, Орендарем чи особами зі сторони Орендаря, за дії яких Орендар несе відповідальність згідно чинного законодавства (уповноважені представники Орендаря), а також завдані Орендарем внаслідок порушення або невиконання ним умов цього Договору.
6.2.4. Орендодавець має право достроково розірвати цей Договір і вимагати повернення Боксу у випадках, якщо:
— Орендар використовує Бокс не за цільовим призначенням;
— Орендар без дозволу Орендодавця передав Бокс у користування іншій особі;
— Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Боксу;
— Орендар прострочив сплату орендної плати понад 30 календарних днів;
— Орендар порушує інші умови Договору.
У таких випадках Орендодавець має право надіслати Орендарю повідомлення про розірвання Договору, і Договір вважається розірваним через 5 календарних днів з моменту відправлення Орендодавцем Орендарю повідомлення про розірвання Договору. У день такого дострокового розірвання Договору Орендар зобов'язаний звільнити Бокс від речей та надати вільний доступ до приміщення Боксу Орендодавцю. У випадку дострокового розірвання Договору з підстав, передбачених цим пунктом Договору, гарантійний платіж не повертається Орендарю.
6.2.5. Орендодавець має право перевіряти, у присутності представників Орендаря у робочі години та робочі дні, стан Боксу, а також відповідність використання умовам Договору.
6.2.6. З метою відвернення можливої шкоди для майна Сторін, дії форс-мажорних обставин, екстремальних погодних умов, Орендодавець має право доступу в приміщення Боксу без відома Орендаря, лише для припинення чи відвернення пожежі, затоплення, іншого руйнування чи пошкодження майна.
6.2.7. Орендодавець має право не дозволити Орендарю зберігання будь-якого майна незалежно від причин.
6.2.8. Орендодавець зобов'язується забезпечувати охорону Боксів від незаконного проникнення третіх осіб, цілодобовий відео нагляд, належне огородження території місця знаходження Боксу, контроль допуску осіб на територію місця знаходження Боксу. Орендодавець має право вимагати при вході на території місця знаходження Боксів пред'явлення документів, що посвідчують особу та відмовити в доступі до Боксу не ідентифікованій особі.
6.2.9. В разі закінчення строку оренди орендованого Орендарем Боксу (в т.ч., коли він вважається закінченим згідно п. 3.6. Договору) Орендодавець має право здійснити розкриття Боксу згідно розділу 8 Договору «ЗАСТРЕЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ БОКСУ» та утилізувати майно, від якого Орендар відмовився.

7. ЗАБОРОНЕННІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТУ ОРЕНДИ
7.1. Орендар гарантує, що Майно, яке буде зберігатися в об'єкті оренди:
— буде належати йому на законних підставах;
— не буде містити небезпечних речовин, зокрема, вибухонебезпечних або легкозаймистих, або радіоактивних, або токсичних речовин або газів, забруднювати і іншим чином шкодити і впливати на інші об'єкти Комплексу, виділяти пари або запахи;
— не буде майном, яке зазначено в п. 7.2. Договору
7.2. У Боксі заборонено розміщувати:
— Зброю, боєприпаси, у тому числі будь-яку мисливську, бойову зброю.
— Наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні речовини, прекурсори, а також наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби, фальсифіковані лікарські засоби.
— Отруйні, сильнодіючі, вибухові, легкозаймисті, вогненебезпечні, речовини, гази, радіоактивні матеріали, азбест, токсичні речовини, корозійні і їдкі речовини, речовини, що окислюють, речовини, здатні до самозаймання, інші небезпечні речовини, рідини, вироби.
— Фальсифіковані алкогольні напої, сигарети, та інші фальсифіковані підакцизні товари.
— Тварини, комахи, звірі, небезпечні бактерії, віруси, гриби, рештки тварин, необроблене хутро, та рослини (за винятком саджанців та хвойних дерев).
— Балони з рідиною та газом, автомобільні акумулятори, акумулятори для мото та іншої техніки.
— Продукти харчування, які швидко псуються.
— Речі, речовини, рідини, вироби, які видають відчутний запах, брудні речі, та речі, які можуть завдати шкоди третім особам чи їх майну або здоров'ю людей чи тварин.
— Інші предмети, які заборонено зберігати, транспортувати чинним законодавством України.
— Інші речі вилучені з цивільного обороту або речі, за зберігання яких законодавством передбачена відповідальність чи речі, які своїми властивостями можуть завдати шкоди третім особам.
7.3. Бокс заборонено для:
— Розміщення будь-якого виробництва.
— Розміщення будь-яких точок для надання послуг.
— Розміщення будь-яких точок для виконання робіт.
— Розміщення торгівельних точок.
— Розміщення тварин,рептилій, комах.
— Проживання людей.
— Проведення розважальних заходів.
— Гучного відтворення відео, музики, інших звуків у Боксі.
7.4. Орендарю заборонено:
— створювати перешкоди персоналу Орендодавця або користувачам інших Боксів;
— розпорошувати фарбу або здійснювати слюсарні роботи будь-якого роду в Боксі;
— завдавати шкоди Боксу та будь-якому іншому майну Орендодавця або будь-яких інших користувачів Боксів;

8. ЗАСТРЕЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ БОКСУ
8.1. Орендодавець має право розкрити Бокс за відсутністі Орендаря у випадку:
8.1.1. закінчення строку Оренди Боксу, в т.ч., коли такий строк вважається припиненим, згідно п.3.6. Договору;
8.1.2. необхідності вивільнення Боксу від майна, від якого Орендар відмовився, в наслідок закінчення строку оренди Боксу.
8.1.3. необхідності усунення/недопущення пожежі, пошкодження чи руйнування Боксу;
8.1.4. виявлення різких, неприємних запахів хімічного або біологічного походження;
8.1.5. виявлення ознак перебування живих істоту Боксі;
8.1.6. обґрунтованої підозри у використанні Боксу забороненими способами, зазначеними розділом 7 Договору «ЗАБОРОНЕННІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТУ ОРЕНДИ».
8.2. Прядок розкриття Боксу:
8.2.1. З метою розкриття боксу Орендодавцем формується комісія з двох представників. Факт розкриття Боксу засвідчується актом про примусове розкриття боксу, в якому фіксується перелік майна, від якого Орендар відмовився, та стан Боксу. Акт підписується членами комісії у двох примірниках, після чого виявлене в Боксі майно переміщується в інше місце на території місця знаходження Боксів на розсуд Орендодавця на строк до 30 календарних днів.
8.2.2. Орендодавець повідомляє Орендаря за вказаними ним в угоді про акцепт Договору уніфікованими засобами комунікації про розкриття Боксу та термін, протягом якого вилучене з Боксу майно є доступним для вивезення Орендарем.
8.2.3. Якщо у вказаний в п.8.2.1. Договору термін Орендар не забере вилучене з Боксу майно, своєю бездіяльністю Орендар підтверджує відмову від майна, вилученого з Боксу.
8.2.4. Після сплину зазначеного в п.8.2.1. Договору терміну Орендодавець має право розпорядитися майном на власний розсуд, у тому числі продати майно з метою відшкодування вартості оренди Боксу і інших витрат Орендодавця. До закінчення зазначеного терміну Орендар має право звернутися до Орендодавця за поверненням майна, вилученого з Боксу при розкритті. Повернення майна Орендаря здійснюється при відшкодуванні Орендарем повної суми заборгованості по сплаті орендної плати, а також за умови відшкодування Орендарем збитків Орендодавця, пов'язаних, у тому числі, але, не обмежуючись, з розкриттям і переміщенням майна Орендаря, його зберіганням.
8.2.5. Після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з дня розкриття Боксу Орендодавець не несе відповідальність за збереження майна, вилученого з Боксу.
8.2.6. У разі виявлення при розкритті Боксу предметів, заборонених до розміщення, про це повідомляється до органів національної поліції України і/або інших державних органів.
8.2.7. Якщо з об'єктивних причин вилучене з Боксу майно не можливо зберігати чи/або переміщувати, воно підлягає знищенню, що засвідчується актом комісії. Копія акту передається Орендарю особисто.
8.3. Будь-яке Майно, що зберігається в об'єкті оренди, може бути утримано Орендодавцем в якості забезпечення виконання зобов'язань Орендаря, в тому числі грошових, перед Орендодавцем, в межах суми заборгованості по Договору. Оцінку вартості майна здійснює Орендодавець.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
9.1. Акцептуючи даний Договір, Орендар, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Орендодавцю згоду на обробку та зберігання його персональних даних, наданих Орендарем при укладанні угоди про акцепт Договору, а саме:
— облікові дані Орендаря та його уповноважених представників (e-mail, пароль, номер телефону);
— прізвище ім'я по батькові;
— інформація про використані функціях Сервісу і проведені операції;
— IP-адреса;
— листування з Орендарем.
9.2. Орендодавець обробляє і зберігає персональні дані Орендаря виключно в цілях:
— оформлення на Сайті бронювання на оренду Боксу;
— Ідентифікації Орендодавця в якості сторони, яка приєдналася до Договору;
— зворотного комунікації;
— виконання Сторонами Договору;
— в рекламних цілях.
9.3. При припинення користування Боксом Орендар має право вимагати видалення Орендодавцем його (та його уповноважених представників) персональних даних шляхом надсилання відповідного звернення на e-mail Орендодавця, вказаний в контактах на Сайті.
9.4. Термін зберігання персональних даних на Сайті — не менше 2 (двох) років з моменту їх надання Орендарем та / або з моменту останнього використання ним сервісу Сайту. Місцем зберігання баз персональних даних Орендодавця є місце здійснення Орендарем його господарської діяльності, вказане в п. 1.2. цього Договору.
9.5. Орендодавець ГАРАНТУЄ захист персональних даних Орендаря від несанкціонованого заволодіння третіми особами за допомогою використання захисного програмного забезпечення, обмеженого доступу обслуговуючого персоналу і строгих корпоративних стандартів дотримання режиму конфіденційності. Орендодавець не несе відповідальності за несанкціоновані дії третіх осіб по незаконному заволодінню персональними даними Орендаря в наслідок цілеспрямованих атак хакерів.
9.6. Орендодавець жодним чином не передає третім особам, не розголошує персональні дані Орендодавця в тому числі, в комерційних цілях.
9.7. Орендодавець повідомляє Орендаря про своє право надання інформації про персональні дані Орендаря (його представників) на запити правоохоронних / державних органів, в передбачених законом випадках, а також у випадках виявлення в діях Замовника ознак шахрайства при використанні сервісів Сайту.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. За невиконання своїх зобов'язань по Договору Сторони несуть виключну відповідальність, передбачену цим Договором. Відшкодування моральної шкоди, упущеної вигоди не передбачається, крім випадків, передбачених Договором.
10.2. У випадку порушення Орендодавцем строку передання Боксу Орендарю в оренду, Орендодавець зобов'язаний сплатити Орендарю пеню у розмірі 0,1 % від суми орендної плати на місяць, за кожен день прострочення.
10.3. У випадку порушення Орендарем строку сплати орендної плати, Орендодавець зобов'язаний сплатити Орендодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення від розміру орендної плати за місяць.
10.4. У випадку прострочення Орендарем строку (терміну) повернення Боксу Орендодавцю, Орендар сплачує неустойку у розмірі 0,1 % від суми орендної плати на місяць, за кожен день прострочення.
10.5. Орендодавець не несе відповідальності за майно Орендаря, яке знаходиться у замкненому Боксі і за його схоронність, пошкодження чи знищення.  (За винятком випадку злому боксу сторонніми особами)
10.6. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути з Договору або у зв'язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони із наявних спорів і розбіжностей не досягнуть домовленості шляхом переговорів, то такі спори й розбіжності будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

11. ФОРС-МАЖОР (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)
11.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання було спричинене обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), що виникли поза контролем та волею відповідної Сторони і, які виникли після підписання цього Договору та не могли бути відвернені розумними діями Сторін. Форс-мажорні обставини означають надзвичайні обставини, яких не можна запобігти за існуючих умов. До таких надзвичайних обставин можуть відноситися страйк, повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна, воєнна діяльність, дії українських та іноземних урядових органів тощо.
11.2. Зміни у законодавстві або у нормативно правових актах, дія яких прямо чи опосередковано стосується відповідної Сторони, не вважаються форс-мажорними обставинами.
11.3. Якщо виникають форс-мажорні обставини, Сторона, яка стверджує, що не має можливості виконати зобов'язання за Договором з будь-якої причини, повідомляє іншу Сторону про такі обставини у письмовій формі з підтвердженням відповідної торгово-промислової палати. Таке повідомлення має включати інформацію про характер таких обставин і оцінку їх впливу на здатність Сторони виконувати зобов'язання за цим Договором.
11.4. Неповідомлення іншої сторони про існування форс-мажорних обставин протягом 10 (десяти) днів після їх початку позбавляє Сторону, яка зазнала їх впливу, права покладатися на ці форс-мажорні обставини як на умову звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором.
11.5. Існування форс-мажорних обставин звільняє Сторону, яка підпала під їх дію від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, але не звільняє від обов'язку виконати свої зобов'язання за Договором.

12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Прийняттям оферти (акцептом договору) шляхом здійснення Орендарем дій, вказаних в розділі 1 цього Договору, Орендар підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений, повністю їх розуміє, приймає та вважає розумними та прийнятними для Орендаря.
12.2. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та публікації на Сайті.
12.3. Сторони усвідомлюють, що Орендодавець має право в односторонньому порядку змінити умови даного Договору шляхом публікації на Сайті його нової редакції. Орендар зобов'язується своєчасно, зокрема, при продовженні строку оренди, ознайомлюватися з діючою і той момент редакцією Договору.
12.4. Підписання додатків до даного Договору (угода про акцепт Договору, рахунки, акти) допускається в електронній формі за допомогою цифрового підпису. Датою підписання таких додатків вважається дата, зазначена в преамбулі документу, не залежно від фактичної дати накладення цифрового підпису Сторонами.
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ЄДРПОУ 43760537
UA103003460000026008096073601
банк АТ "АЛЬФА-БАНК МФО 300346
UA353052990000026006040122644
Подпись Печать ТОВ "24СКЛАД"
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
м.Київ, вул. Павлівська 29Б
Не платник ПДВ
тел.: +38 (093) 924 18 24
Директор: Воскоєнко О.О
×
Заказать обратный звонок

ОК